Krokskogen

Skogstrekning i Oslomarka mellom Tyrifjorden i vest og Langlielva, Sørkedalselvas østre tiløp i øst, sjøen Øyangen i nord og Heggelielva, Sørkedalselvas vestre tilløp og E 16 over Sollihøgda i sør, i kommunene Ringerike og Hole i Buskerud, Bærum i Akershus og Oslo; ca. 300 km2. Da vannskillet ligger nær brattkanten mot vest, renner det meste av vannet til Sørkedalen i sørøst og Lommedalen i sør. Berggrunnen i vestre del består av lavadekker (rombeporfyr) som danner brattkanter mot de løsere lagene under. Tre av Oslomarkas høyeste topper: Oppkuven(704 moh.), Ringkollen(702 m) og Gyrihaugen(682 m). I vest mange private sportshytter. Midt på Krokskogen ligger Løvlia, som eies av Foreningen til Ski-Idrettens Fremme.

Den gamle Ringeriksveien som nå mest brukes til tømmertransport på vinterføre og som turistvei, går over Krokskogen fra Lommedalen i Bærum (Bærums Verk) til Sundvollen ved Tyrifjorden. Den ender i Krokkleiva ned gjennom et skar i bergveggen. Den gamle riksveien over Krokskogen var en viktig etappe av den bergenske kongevei som ble åpnet i 1805. Selve Krokkleiva er fredet.

Navnet.Første ledd av krok, enten etter Kroksund mellom Steinsfjordenog Tyrifjorden, jf. Krokkleiva, eller krok brukt om avsides beliggenhet.

 

Sykling
Frem og tilbake langs Lomma,  Trimtur fra JevnakerPå dronningen og kongens vei
Fiske
Teltplasser
Søndre Heggelivann, Nordre Heggelivann, Skardtjern
Bålplasser
Skileikområder