Nordmarka

Omfattende skog- og åstrakter nord for Oslo, navnet først brukt på et kart fra 1760. Nordmarka omfatter deler av Oslo, Jevnaker, Lunner og Nittedal kommuner og begrenses i sør av tettbebyggelsen i Oslo, i nord av jordbruksområdene på Hadeland. Skillet mot vest regnes langs Sørkedalen, Langlidalen og fylkesgrensen mot Buskerud; vest for dette ligger Krokskogen og Bærumsmarka. I øst avgrenses Nordmarka av Gjøvikbanen mellom Kjelsås og Roa. Berggrunnen består av magmatiske bergarter av permisk opprinnelse som har trengt opp gjennom eldre kambrosiluriske skifere. Landskapet er preget av bølgende skogåser med høyder opp til vel 700 moh. Høyest når Svarttjernhøgda (717 m) i Jevnaker. Andre topper over 700 moh. er Lamannshaugen (706 m) og Helgehaugen (705 m), også i Jevnaker. Høyest i Oslo kommune når Kjerkeberget (631 m). Det meste av Nordmarka har avløp til Nordmarksvassdraget (Akerselva). De østre og nordre delene har avløp til Hakadalselva/Nitelva (Glomma), de vestre til Sørkedalselva (Lysakerelva). Helt i nord går mindre bekker til Hadeland. Nordmarka er rik på små og store vann, størst er Maridalsvannet (3,9 km2). Gårdene ligger spredt ved vannene, flere er meget gamle, noen fra midten av 1600-tallet. Nordmarka lå i middelalderen under Kronen, men fra 1300-tallet lå skogen fra Maridalen til Sandungen under Mariakirken. I begynnelsen av 1600-tallet bygslet kongen skogene bort til borgerne i Oslo og Aker. Nordmarksgodset har siden hatt mange eiere, blant dem Christian Ancher, Peder Anker, Herman Wedel Jarlsberg og statsminister Carl Løvenskiold, og det er fremdeles i Løvenskioldfamiliens eie. Oslo kommune eier imidlertid skogen mellom Frognerseteren og Slakteren–Ullevålseter. Nordmarka er det største og mest brukte av skogområdene rundt Oslo (Oslomarka). Et stort antall løyper og stier er merket. I skogene i den sørlige delen av marka er dyrelivet i et område på ca. 28 km2 fredet. Etter avtale mellom eierne og Oslo kommune kan det i fremtiden ikke utparselleres hyttetomter i Nordmarka. Bruken av Nordmarka har ført til flere konflikter mellom frilufts-, skogsdrifts- og verneinteresser. Spålen-Katnosa naturreservat, opprettet 1995, omfatter 18,2 km2 skog og vann og inneholder noen av de siste restene av urørt natur i Nordmarka.

 

Bålplasser
Øvresetertjern, Finnerud, Lille Tryvann, Abbortjern, Skjennungen, Jegersborgdammen, Nedre Blanksjø, Sognsvann
Skileikområder
Holmenkollen, Grindasletta, Langsetløkka, Trollvann, Liabakken